Love Sport Style

קני יותר מ-2 טופים והמשלוח עלינוheart

תנאי שימוש ורכישה
תקנון האתר

קבלת תנאי השימוש
השימוש באתר זה (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת "FITSTORY#" בבעלותה של "מיקה יעקב" ע.פ. 312127558 שכתובתה רח' אהוד מנור 10/36 כפר יונה 40300, 0522935079 (להלן: "FITSTORY#" ). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד חברת "FITSTORY#" , האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה ב FITSTORY#, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, על פי תנאי השימוש שלהלן. "FITSTORY#" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

כללי
האתר מופעל על ידי "FITSTORY#" ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי הצריכה.
"FITSTORY#" שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. "FITSTORY#" לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני "FITSTORY#" שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את FITSTORY# מכל אחריות בקשר לכך
עלות השימוש באתר ותנאי תשלום
הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.
המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי הרוכש
חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com.חברת "FITSTORY#" אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. חברת "FITSTORY#" לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.
על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.
כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, יחולו עליהם ועליהם בלבד.
דואר ומשלוחים
"FITSTORY#" אינה אחראית לזמני קבלת המשלוחים ומצבם.
הזמנות שבוצעו ושולמו כדין ייצאו במהלך 3-5 ימי העסקים שלאחר ביצוע התשלום.

כל החבילות והמוצרים היוצאים אל בית הלקוח נשלחים על ידי חברת דואר ישראל במעטפה המגינה על המוצר ,כאשר הם במצב מיטבי ותקין.
אין חברת "FITSTORY#" אחראית לנזק שייגרם מרגע שליחתו של החבילה/פריט ולא תישא באחריות כספית או כלשהיא במקרה של נזק למשלוח.

הזמנות שייעשו בימים חמישי-שבת יצאו בתחילת השבוע העוקב בימים ראשון ושני ,וזאת כל עוד התבצע תשלום כדין.

מספר אפשרויות תשלום לבחירה: תשלום בפייפל, כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

החזרת מוצר/ החזר כספי- על פי חוקי המשרד למסחר-אין החזר כספי על חזיות וטופים לספורט ועל מוצרי הלבשה תחתונה.

ל "FITSTORY#" אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י משתמשי הקצה. על כן היא אינה אחראית בדבר זהות משתמשי הקצה.

משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. "FITSTORY#" עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. .
"FITSTORY#" לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של "FITSTORY#" לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י משתמש קצה וסך האחריות והחבות הכוללת של "FITSTORY#" הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה.
קניין רוחני
האתר הינו רכושה הבלעדי של "FITSTORY#" והיא בלבד הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של "FITSTORY#" בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב "מ "FITSTORY#" אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר בוטה א/או מכפיש צד ג' או כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. "FITSTORY#" לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י בית העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. "FITSTORY#" שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
משתמש הקצה מעניק בזאת ל "FITSTORY#" רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. משתמש הקצה מאשר לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש קצה.

ביטול עסקה
לקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה/ההזמנה לפני שהמוצר נשלח ללקוח ובאישור טלפוני של חברת "FITSTORY#". הלקוח יזוכה במלוא הסכום ששילם.

אחריות חברת "FITSTORY#" למוצרים שנשלחו ללקוח
חברת "FITSTORY#" אחראית כי המוצר שנשלח ללקוח הינו מסוג א' ועומד בכל המרכיבים אשר רשומים על תווית התפירה באנגלית ובעברית ובמיוחד בכל הנוגע לנושא הכביסה.

הגנת פרטיות הצרכן
צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר או המנויים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי חברת "FITSTORY#".
חברת "FITSTORY#" מתחייבת שלא להעביר מידע לשום גורם שהוא על הגולשים והמנויים לשום צורך שהוא.

שונות
כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי "FITSTORY#" לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של "FITSTORY#" לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
הודעות יימסרו ל "FITSTORY#" באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.
x

#{title}

#{text}

#{price}